Föredrag, Svenskans beskrivning 26, 2002
Anna-Malin Karlsson & Per Ledin


 

Tiden och rummet – om skriftens roll på äldreboendet och på bygget

I föredraget presenteras och sammanställs de första resultaten från projektet Skriftbruk i arbetslivet. Projektets syfte är att beskriva vad människor läser och skriver i sitt dagliga arbete i vanliga yrken i samhället, och att därigenom belysa hur texter bidrar till att skapa struktur och mening i arbeten där skriftens roll är långtifrån given på förhand. Två fallstudier har hittills genomförts: en på ett äldreboende och en på en byggarbetsplats. Den huvudsakliga observationen har skett under en arbetsdag då en individ (undersköterska respektive snickare) följts under det att observatören gjort fältanteckningar, fotograferat och i vissa fall spelat in på ljudband. Observationen har dels fokuserat skrifthändelser, dvs. händelser där skrift används på något sätt, dels texter. De texter som aktualiserats under arbetsdagen har samlats in för analys. Därtill har de observerade personerna, och till viss del andra inblandade, intervjuats.

De två studerade yrkena uppvisar både likheter och skillnader när det gäller skriftanvändning. En likhet är att skriften förefaller att inrama arbetet, dvs. användas framförallt i början och slutet. Här aktualiseras dock en viktig skillnad: medan den huvudsakliga tidsmässiga arbetsenheten för undersköterskan är dagen är motsvarande enhet för byggnadsarbetaren snarare det specifika byggprojektet och mindre delprojekt inom ramen för detta. Även rummet förefaller ha olika roller i de två fallen: på äldreboendet är texterna starkt rumsligt förankrade och återfinns på bestämda så kallade textsamlingspunkter medan byggnadsarbetarens rumslighet är mer dynamisk och föränderlig och inte lika viktig för textanvändningen. De centrala texterna flyttas här runt och är snarare förknippade med vissa personer. Kommunikationskedjorna och intertextualitetsrelationerna ser också olika ut. På byggarbetsplatsen verkar texterna kommunicera vertikalt och enkelriktat i större utsträckning: från arkitekten, via projektledaren till snickaren. På äldreboendet används texter i högre grad i kommunikationen mellan personer med liknande roller och ansvar.

I föredraget presenteras även en preliminär modell för textanalys. Denna tar fasta både på texternas multimodalitet och på deras egenskap av symboliska verktyg för att skapa mening i arbetet. Förutom den semiotiska analysen kommer vi även att resonera om lämpliga textypologier. När det gäller äldreboendet förekommer dels sådana texter som är arbetsanknutna (texter som organiserar, kontrollerar, informerar eller stimulerar till reflexion), dels sådana som är mer dekorativa och alltså inte direkt arbetsanknutna. På byggarbetsplatsen förefaller den viktigaste uppdelningen kunna göras mellan texter som är nödvändiga för att arbetet ska kunna utföras och texter som dokumenterar arbetet i efterhand. De senare upplevs (förmodligen på grund av den vertikala och enkelriktade kommunikationsordningen) som påtvingade. Dekorativa texter förekommer i mindre utsträckning.